· REGLAMENT DEL SERVICI D’AUTOBUSOS ·

I. TÌTOL PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1º. La prestació del Servici de Transport Urbà de Viatgers en Autobusos dins del terme municipal d’Elx, es regirà per allò que disposa este Reglament i la resta de normes que li són d’aplicació.

Article 2º. El present Reglament té per objecte regular la prestació del Servici, les relacions entre els usuaris i l’Empresa concessionària i els deures i drets d’aquells.

Article 3º. El Servici ostentarà, en tot moment, la qualificació de Servici Públic Municipal, cosa per la qual tindran dret a la seua utilització totes les persones que ho desitgen, sense altra limitació que les condicions i obligacions que per a l’usuari assenyale el present Reglament i la legislació vigent en la matèria.

II. TÌTOL SEGON

ORGANITZACIÓ DEL SERVICI

Capítol 1: TRAÇAT

Article 4º. La Xarxa de línies respondrà en cada moment, previ els estudis tècnics i econòmics corresponents, a la demanda dels usuaris, recursos tècnics i econòmics disponibles, i criteris que l’Ajuntament determine.

Una volta aprovada qualsevol modificació, se li donarà la màxima difusió possible, amb l’antelació suficient, per a general coneixement, i com a mínim en els següents mitjans:

.- En la pàgina web del servici (auesa.es)

.- En l’interior dels autobusos.

.- En parades i marquesines.

.- En els panells S.A.E.

.- Amb els fullets informatius i en cas que la modificació siga significativa s’efectuarà campanya en ràdio i premsa.

Article 5º. Els suggeriments dels ciutadans sobre canvi de l’estructura de la Xarxa es canalitzaran a través de l’Ajuntament d’Elx, el qual, previ informe de l’Empresa concessionària del Transport Urbà, i si fóra procedent adoptarà la resolució definitiva.

Article 6º. En tots els punts de parada haurà d’existir informació suficient per a l’usuari, que inclourà esquema del recorregut de les línies que incidisquen en este punt, així com les hores de començ i terminació del servici, i freqüència de pas aproximada per esta parada.

Capítol 2:  PARADES

Article 7º. El número i situació de cada parada seran fixats per l’Ajuntament, previ informe del concessionari, el qual podrà modificar-la de la forma que considere més convenient a l’interés públic. Les parades es classifiquen en parades de final de línia, parades de regulació i parades eventuals.

Article 8º. Seran considerades finals de línia aquelles parades que marquen el començ i el final del recorregut. Seran de parada obligatòria i serviran de regulació d’horaris.

Article 9º. Seran de regulació aquelles parades que sense constituir final de línia servixen per a regular l’horari. En ella és obligatori parar però el vehicle no ha de quedar buit d’usuaris. En estes parades s’indicarà esta circumstància.

Article 10º. Les parades eventuals seran aquelles en què el vehicle només s’estacionarà quan l’usuari haja sol•licitat baixar del vehicle, polsant el timbre/avisador o quan el conductor observe que les persones situades en estes parades sol•liciten pujar al vehicle, i si la capacitat de l’autobús ho permet en eixe moment.

Article  11º. Qualsevol alteració, en la ubicació d’una parada haurà de ser notificada a l’usuari, en la forma prevista en l’article 4.

Article 12º. Es prohibix expressament l’estacionament d’un autobús fora de parada, excepte per causes de força major.

Article 13º. Dins de la senyalització de les parades, el Concessionari instal•larà els elements necessaris per a avisar els usuaris del temps d’aplegada del pròxim autobús (SAE), -Servici d’Ajuda a l’Explotació-, en funció del criteri de major afluència d’usuaris, en el major nombre possible de parades, així com la instal•lació o desenrotllament de qualsevol altre mecanisme que informe els usuaris sobre el temps d’aplegada del pròxim autobús a la seua parada.

Capítol 3:  TARIFES

Article 14º. Les tarifes que regixen en el Servici seran les aprovades pels Organismes Competents, i qualsevol modificació d’estes tarifes haurà de realitzar-se d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

Article 15º. Una volta aprovada en forma procedent la modificació de tarifes, haurà d’anunciar-se a l’usuari, en la forma determinada en l’art. 4.

Article 16º. No seran vàlides altres tarifes per a l’Empresa Concessionària que les oficialment autoritzades, l’import de les quals haurà de ser abonat pels usuaris, sense altres excepcions que les expressament consignades en el present Reglament o en la pròpia disposició que s’aprove.

Capítol 4:  BITLLETS I TARGETES MULTIVIATGES O BONS

Article 17º. Les diferents classes de bitllets, així com les targetes multiviatge o bons, són els títols de transport que habiliten per a la utilització del Servici de Transport Urbà de Viatgers en Autobús d’Elx. Les seues denominació, característiques i prestacions seran les que a l’efecte, determine i aprove l’Ajuntament. En l’actualitat són els següents:

• Bitllet Ordinari o Dissuasiu

• Bitllet Servici Especial

• Targeta o Bo Bus Ordinari (10 viatges)

• Targeta o Bo Bus Escolar (10 viatges)

• Targeta o Bo Bus Jove (10 viatges)

• Targeta o Bo Bus Família Nombrosa (10 viatges)

• Targeta o Bo Bus Mensual

• Targeta Daurada (Ordenança Reguladora de l’accés a l’autobús per a Majors i Pensionistes)

Article 18º. Tindran dret a l’ús de les anteriors Targetes o Bo Bus els següents usuaris:

· Targeta o Bo Bus Ordinari (10 viatges)

  Qualsevol usuari que l’adquirisca i la mantinga en correcte estat d’ús.

· Targeta o Bo Bus Escolar (10 viatges)

  Tindran dret els menors de 16 anys.

· Targeta o Bo Bus Jove (10 viatges)

  Tindran dret els majors de 16 anys i menors de 26 anys, i que disposen de carnet escolar o similar.

· Targeta o Bo Bus Família Nombrosa (10 viatges)

  Tindran dret els titulars de carnet de Família Nombrosa en vigor.

· Targeta o Bo Bus Mensual

  Tindrà dret qualsevol usuari que l’adquirisca i la mantinga en correcte estat d’ús.

· Targeta Daurada (Ordenança Reguladora de l’accés a l’autobús per a Majors i Pensionistes)

  Tindran dret els usuaris clients segons Ordenança Reguladora de l’accés a l’autobús per a Majors i Pensionistes  de  l’Ajuntament d’Elx.

Article 19º. El Bitllet Ordinari, o Targetes o Bo Bus Ordinari i el Mensual podran ser utilitzats de forma indistinta per qualsevol persona lliurement, mentre que les targetes o Bo Bus Escolar, Jove, Família Nombrosa i Daurada, només podran ser utilitzades per les persones autoritzades i acreditades a tal fi, segons l’article 18.

Article 20º. Els viatgers hauran de comprovar la correcta utilització i validació dels títols de transport. L’ús incorrecte o fraudulent dels títols de transport faculta els empleats de l’Empresa per a la seua retirada.

Article 21º. Les diferents classes de targetes hauran d’anar en suport sense contacte, expedides per l’Empresa concessionària. La petició de la targeta porta implícit el pagament d’una fiança per al seu ús (que serà tornada si esta és restituïda) i implicaria la seua substitució per part de l’Empresa en cas de deteriorament, sempre i quan no siga produït pel seu mal ús o manipulació.

Per a les Targetes Daurades s’aplicarà el que establix la seua ordenança reguladora.

Article 22º. Tot viatger haurà d’estar proveït, i conservar des de l’inici del viatge, d’un títol de transport vàlid excepte els menors de quatre anys.

a) Els viatgers que adquirisquen bitllet a bord de l’autobús hauran d’abonar l’import en moneda fraccionària. Els empleats de l’Empresa podran tornar moneda fins a 10 euros.

b) En el cas de recàrrega d’altres classes de bons o targetes multiviatge, si es fera en l’autobús, l’usuari procurarà fer-ho amb l’import exacte o com a màxim el bitllet de curs legal més pròxim al preu de la recàrrega.

Article 23º. Els usuaris proveïts de títols de transport defectuosos tindran dret a canviar-los per altres vàlids, sempre i quan el deteriorament no siga produït pel mal ús o manipulació, i en este cas haurà d’abonar la fiança per a l’adquisició d’una nova targeta.

Article 24º. El viatger que a requeriment de persona autoritzada no exhibisca títol vàlid de viatge, serà sancionat amb multa, la quantia de la qual serà de vint voltes l’import de la tarifa d’un bitllet ordinari a més de les sancions administratives que siguen procedents.

Capítol 5:  DE L’ASSEGURANÇA

Article 25º. L’Empresa Concessionària respondrà a través de la corresponent assegurança, de totes les indemnitzacions que corresponguen en cas de sinistre. Per a tindre dret a estes prestacions serà necessària la presentació del títol de transport corresponent junt amb l’acreditació dels danys patits.

Capítol 6:  SERVICIS I HORARIS

Article 26º. El Servici de Transport Urbà de Viatgers s’efectuarà amb caràcter permanent, en dies laborables i festius, sense interrupció, durant l’horari fixat en cada moment per l’Ajuntament i amb un mínim de 7'00 hores 15 minuts de començ de servici fins a les 22'00 hores 15 minuts de final de servici. L’Empresa no podrà interrompre per cap motiu la prestació del servici, excepte en circumstàncies de força major.

Article 27º. L’Ajuntament d’Elx establirà un nombre de línies i itineraris adequats, amb trajectes d’anada i tornada o sentit circular, per tal de facilitar la comunicació entre totes les àrees de la ciutat. Els itineraris d’estes línies podran ser modificats en raó de l’interés públic a fi de millorar el trànsit, quan s’altere el sentit o duració de la circulació en alguna de les vies públiques del recorregut, o l’aparició de noves barriades o enclavaments urbans que faça necessària l’ampliació o modificació dels Servicis de Transport Urbà de Viatgers en Autobús. Així mateix, es podrà alterar, provisionalment, l’itinerari, amb reducció del recorregut o desviació de ruta, per obres o successos especials.

Article 28º. El quadre explicatiu d’horaris i freqüències de totes les línies haurà d’estar exposat en les parades d’informació d’estes línies.

Article 29º. Qualsevol alteració permanent de l’horari que l’Empresa Concessionària determine, haurà de ser aprovada per l’Ajuntament d’Elx, així com comunicada a l’usuari. Les alteracions de recorreguts i horaris que es produïsquen de forma imprevisible es comunicaran a l’usuari i s’informarà als Servicis Tècnics Municipals corresponents.

Article 30º. Les interrupcions del Servici en qualsevol línia seran corregides en el menor espai de temps possible.

Article 31º. Si un vehicle interromp el seu servici per algun incident, els usuaris pujaran al vehicle següent amb el mateix títol de viatge del vehicle anterior.

Article 32º. La regulació dels vehicles no podrà suposar mai un estacionament en les parades destinades a l’efecte, superior a cinc minuts.

Article 33º. L’Empresa prestatària del Servici no podrà introduir cap alteració en les condicions, mitjans personals, materials auxiliars adscrits al servici o nous, sense coneixement i autorització de l’Ajuntament.

Article 34º. Cada vehicle durà al seu servici un conductor perceptor que serà el representant de l’Empresa durant el viatge, amb atribucions per a fer complir als usuaris del servici les normes relatives al servici.

Article 35º. El conductor de cada vehicle emplenarà, durant el període de prestació del seu servici, el full de ruta, segons procediment establit. Este document, que tindrà caràcter declaratiu, haurà de formalitzar-se amb indicació del vehicle, identificador pel seu número de matrícula i línia, número de viatge, hora d’eixida i aplegada, número de bitllet si la seua expedició és manual i recaptació. L’Empresa queda obligada, una volta recaptats estos fulls de ruta, a posar-los a disposició de l’Ajuntament per a la seua inspecció i control. El conductor emplenarà, en el cas d’avaria o sinistre, una notificació o lliure d’avaries.

Article 36º. Els servicis que no tinguen caràcter de regulars podran ser de dues classes: especials i extraordinaris.

Són especials els que es realitzen, amb independència dels regulars, amb motiu d’espectacles, festivitats, fires, amb ocasió d’aglomeracions de públic, en determinats successos, etc. Estos servicis són de caràcter públic, tenint dret a la seua utilització tots els usuaris que ho desitgen i complisquen les condicions reglamentàries.

Per a atendre els Servicis Especials, podrà disposar-se si així ho exigixen les circumstàncies, de vehicles d’altres línies amb menor demanda de viatgers, sempre que no queden mai desatesos els seus usuaris.

Els Servicis Extraordinaris seran aquells que en determinades ocasions, o de forma periòdica, puguen establir-se en atenció a organismes, empreses o sectors concrets, i a la seua utilització tindran dret les persones determinades pels qui siguen contractats estos servicis i sempre prèvia autorització de l’Ajuntament i considerant l’interés públic general (p.ex. transport d’escolars a visites del MAHE).

Article 37º. Tant les tarifes dels Servicis Especials com la dels Servicis Extraordinaris hauran de ser aprovades per l’Ajuntament, fixant-ne la quantia per viatge. L’establiment i la supressió d’estos servicis hauran d’anunciar-se als usuaris en la forma prevista en l’article 4.

Article 38º. El recorregut, les parades, freqüències, etc. dels Servicis Especials, seran determinats per l’Ajuntament.

Article 39º. Els vehicles només podran prestar servici en les degudes condicions de sanitat, neteja i estat de conservació tècnica, i amb la revisió d’ITV que reglamentàriament li corresponga a cada un.

Article 40º. La neteja tant exterior com interior haurà de ser acurada i completa.

Article 41º. L’estat de conservació tècnica haurà de ser el normal d’una correcta explotació i rigorós en aquelles parts del vehicle que puguen afectar a la seguretat dels viatgers i vianants.

Article 42º. Els vehicles hauran de dur, en lloc visible, avisos que indiquen:

a) En l’interior: Resum d’este Reglament, en allò que afecta a l’usuari com al personal de l’Empresa.

b) En l’exterior: Visible des de l’exterior haurà de dur número d’ordre de vehicle i línia en la qual presta el servici.

Article 43º. Els seients del vehicle seran ocupats lliurement pels viatgers sense cap preferència, excepte expressa indicació de reserva especial o preferent, destinats a persones amb alguna discapacitat, persones majors, dones embarassades, entre altres col•lectius.

Article 44º. Els usuaris no podran exigir en cap cas viatjar asseguts, a la qual cosa només tindran dret quan existisquen seients buits.

Article 45º. No tindrà efecte cap reserva de seients en els viatgers, i ocupar-los correspondrà a l’usuari que primer tinga hi accés, excepte el que preveu l’article 43.

Article 46º. Els vehicles hauran d’anar proveïts de finestretes, o similar, que hauran d’anar tancades en tot moment, excepte en els casos en què els equips de climatització estiguen avariats.

V. TÍTOL QUINT

INSTAL•LACIONS FIXES

Article 47º. Serà responsabilitat de l’Empresa Concessionària del Mobiliari Urbà, la instal•lació i el manteniment dels pals anunciadors de parades i marquesines, que hauran d’estar en perfectes condicions d’ús, sent l’Ajuntament d’Elx el que indicarà els llocs susceptibles de ser habilitats amb esta classe de material.

Article 48º. Les senyalitzacions de parades hauran de ser clares, instal•lades en un lloc visible, i contindre les indicacions marcades en el present Reglament,  a més del número de línia a la qual pertanyen.

VI. TÍTOL SEXT

PERSONAL DE SERVICI

a) Normes Generals

Article 49º. Tot el personal de l’Empresa, relacionat directament o indirectament amb el públic, haurà d’anar uniformat d’acord amb les normes que al respecte dicte l’Empresa, i prèviament aprovat per l’Ajuntament d’Elx. S’entén a estos efectes que tenen relació directament o indirectament amb el públic, el personal de moviment que realitze la seua comesa permanent o ocasionalment en els vehicles o en la via pública.

Article 50º. El personal al qual es referix l’article anterior haurà d’actuar en tot moment d’acord amb el respecte que el públic mereix.

Article 51º. El personal de l’Empresa haurà de complir amb el seu deure amb la màxima educació i respecte.

Article 52º. Els empleats entre sí, hauran de guardar l’ordre jeràrquic corresponent i en tot cas, observar la disciplina i mutu respecte, prohibint-se expressament tota discussió entre ells en acte de servici.

Article 53º. Quan hi haja discrepància de criteri entre treballadors de l’Empresa, prevaldrà sempre la del que ostente superior categoria professional, sense perjuí de les actuacions i responsabilitats a què posteriorment donara lloc este fet.

Article 54º. Si la discussió es produïra entre empleat i un usuari, per motius del servici, este està en principi obligat a acatar la decisió d’aquell, i denunciar el fet si ho considerara procedent segons les vies previstes en el present reglament.

Article 55º. Es procurarà que en cas de reprendre o amonestar un empleat en un acte de Servici es faça a la fi de la seua jornada de treball. i si fóra necessari reprendre amb la deguda discreció, evitant en tot moment l’alarma entre els viatgers. Si la falta comesa tinguera extrema gravetat, serà rellevat del servici tan prompte com siga possible, amb independència de la categoria que ostente.

Article 56º. Els Inspectors i Conductors en acte de servici, tindran l’obligació de fer complir les normes i disposicions vigents, denunciant els infractors davant de qualsevol agent de l’autoritat.

b) Personal d’Inspecció

Article 57º. Per a control dels servicis, el Concessionari conservarà mensualment els fulls de ruta i de recaptació, sotmesos a les comprovacions que el contractista estime pertinents, quedant a disposició de l’Ajuntament.

Article 58º. El Concessionari estarà obligat a subministrar a l’Ajuntament tota la informació i les dades que es requerisquen sobre els mitjans personals, materials econòmics i d’explotació, etc. Que permeten a aquell tindre un coneixement actualitzat del servici i facilitar l’adopció que estimen pertinents.

Article 59º. Mensualment la concessionària posarà a disposició de l’Ajuntament, suport magnètic comprensible dels viatgers que han utilitzat els autobusos en les seues distintes línies.

Article 60º. L’Ajuntament disposarà d’Inspectors Municipals del Servici, que tindran lliure accés als locals i dependències del contractista. Caldrà facilitar-los totes les dades que necessiten relacionades amb el funcionament dels servicis, podent tindre accés a les dades estadístiques.

Si s’estima procedent, podran els Servicis d’inspecció de l’Ajuntament actuar sense previ aví i sense cap distinció externa.

Article 61º. Competirà a l’Empresa la vigilància que cada viatger porte el seu bitllet o targeta degudament cancel•lat. A estos efectes establirà l’oportú sistema d’inspecció, vigilància i denúncia, havent d’exigir responsabilitats i sent responsable subsidiari en el cas que no es prenguen les mesures de control i disciplina necessaris.

Article 62º. El personal d’inspecció de la Concessionària, en cada moment, constituirà la màxima autoritat de l’Empresa mentre estiga en el vehicle i les seues decisions seran acatades pels viatgers i pel personal de l’Empresa sempre que siguen relacionades amb el servici, sense perjuí de les reclamacions que contra estes siguen procedents.

Article 63º. Serà facultat de la Inspecció fer complir als empleats de l’Empresa en la seua secció de Moviment (conductors de vehicles), i als usuaris en general, les disposicions vigents, i concretament tot el que es preceptua en este Reglament.

Article 64º. La inspecció s’efectuarà en forma que es causen les menors molèsties possibles als usuaris, però amb les majors garanties d’eficàcia.

Article 65º. El personal d’inspecció està obligat a adoptar totes les mesures que exigisquen les circumstàncies, i especialment a regular la freqüència de les línies quan per força major (falta, malaltia, accident, etc..) falte algun vehicle dels assignats, dividint entre els que queden en línia el temps de freqüència del que no presta el servici, i a donar notificació de totes les anomalies que observe.

Allò anterior, sense perjuí de la incorporació dels vehicles de reserva necessaris.

En tot cas, serà responsable de les que tenint o havent de tindre-ne coneixement, no hagueren sigut reflectides en la notificació o no haguera sabut adoptar les mesures indicades en cada cas.

Article 66º. La direcció de l’Empresa concessionària redactarà instruccions a les quals haurà d’ajustar-se la inspecció en l’exercici de la seua comesa.

c) Conductors - Perceptors

Article 67º. En el compliment de la seua funció s’actuarà segons les disposicions vigents, en especial el Reglament del Transport, Codi de la Circulació i en el present Reglament.

Article 68º. S’abstindrà sempre d’intervenir en discussió o qüestió de cap classe, quedant-li prohibit parlar amb l’usuari, excepte quan afecte la seguretat del conductor o del vehicle.

Article 69º. Actuarà d’acord amb el que preceptua este Reglament, seguint les instruccions de la Direcció i les ordres rebudes dels seus superiors, dels quals podrà, si és el cas, donar ulterior notificació, si així ho estimara.

Article 70º. Qualsevol empleat que viatge en els vehicles en acte de servici, tant pertanyent a moviment com a tallers, quedarà automàticament sotmés a l’autoritat del conductor, personal d’inspecció o personal de major comandament, les decisions dels quals acatarà sense perjuí de la notificació que siga procedent.

Article 71º. Facultats:

1. Podran impedir l’entrada en els vehicles a:

a)  Les persones en visible estat d’intoxicació etílica o que es troben afectats per consum d’estupefaents i en general, en qualsevol estat o situació que atente al respecte degut als restants viatgers.

b) Les persones que porten animals, excepte gossos guies o quan es complisca el que establix l’art. 18.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia i potencialment perillosos. En qualsevol cas serà d’aplicació el que establix l’art. d) del present article.

c) Portant substàncies explosives o perilloses.

d) Portant paquets que no puguen ser duts pels portadors damunt d’ells mateixos, molesten els viatgers o ocupen l’espai per al trànsit i, en general, aquells que pel seu volum, classe, quantitat o mal olor puguen perjudicar els altres viatgers o el vehicle i en posen en perill la seguretat.

e) Als viatgers quan se’ls ha fet l’advertència que la totalitat de les places es troben ocupades.

f) Als viatgers que per qualsevol circumstàncies no pogueren abonar el bitllet o cancel•lar la targeta.

2. Podran obligar a baixar els que desobeïsquen els seus preceptes i, en general, els que per les seues maneres, per les seues paraules, pels seus gestos o actituds, ofenguen els altres viatgers o alteren el ordre, requerint a este fi el concurs de la Policia Local.

Article 72º. Obligacions:

1. No intervenir en cap classe de discussió o qüestió.

2. Abandonar la direcció del vehicle i, en general, realitzar accions o omissions que puguen distraure’l durant la marxa.

3. Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.

4. Abandonar el vehicle durant el temps que hagen de prestar el servici excepte per causa de força major i pel mínim temps possible.

5. Iniciar la marxa fins que les portes estiguen completament tancades o obrir-les quan el vehicle no s’haja detingut.

6. Admetre major nombre de viatgers d’aquell per al qual està autoritzat el vehicle, segons placa indicativa que haurà de figurar en l’interior de cada vehicle.

Article 74º. La infracció del conductor o altre personal de l’Empresa prestatària del servici de les obligacions establida en el present Reglament, tindrà la consideració de falta lleu o greu i la infracció de les prohibicions es conceptuarà com a falta greu o molt greu. Les dues infraccions seran sancionades de conformitat amb el que preceptua el present Reglament i/o la clàusula 21 del Plec de Condicions Tècniques que regulen el Servici de Transport Urbà de Viatgers en Autobús de la ciutat d’Elx.

VIII. TÍTOL OCTAU

VIATGES GRATUÏTS O BONIFICACIONS EN ELS VEHICLES

Article 87º. Només podran viatjar gratuïtament aquelles persones que a tal fi tinguen dret d’acord amb les disposicions vigents o per acords en vigor legalment acceptats.

Article 88º. El personal de l’Empresa proveït de la deguda targeta, podrà viatjar gratuïtament sempre que cancel•le el seu viatge en passar a l’interior del vehicle, i reunisca les condicions recollides en el Conveni.

Article 89º. Els xiquets d’edat inferior a quatre anys tindran dret a viatjar gratuïtament, sempre que vagen acompanyats d’una altra persona en possessió del bitllet corresponent.

Article 90º. El titular d’estos drets que en fera ús indegut podrà veure’s privat de l’exercici de tals drets indefinidament o pel temps que es determine en Dret.

Article 91º. En cas de presentació de títols de viatge falsificats, o suplint la personalitat d’una persona amb títol de viatge bonificat, estos podran ser retirats pels conductors o inspectors.

IX. TÍTOL NOVÉ

a) Accidents.

Article 92º. En caso de accidente, se avisará del mismo al Inspector de Servicio que impartirá las instrucciones pertinentes, debiendo de observarse las siguientes normas de carácter general:

1. Accidents sense danys a persones:

· Si produït l’accident es comprova que no hi ha danys en persones (usuaris o ocupants del vehicle contrari), s’emplenarà la notificació d’accident sol•licitant al conductor del vehicle contrari els danys pertinents alhora que se subministren els propis. En l’explicació que es faça, se sol•licitarà la firma de dos testimonis presencials, sempre açò siga possible.

· En no existir danys personals, es procurarà perdre el menor temps possible en l’emplenament dels tràmits, a fi de continuar el viatge el més prompte possible, avisant en tot moment l’Inspector de Servici.

2. Accidents amb ferits de caràcter lleu:

· Es comunicaran els fets a l’Inspector de Servici, que procurarà els mitjans per a traslladar immediatament els lesionats a un centre sanitari desplaçant-se posteriorment al lloc de l’accident.

· S’emplenarà la corresponent notificació, de la mateixa forma que en el cas anterior, incloent a més les dades personals dels lesionats, si açò és possible. En l’explicació de l’accident se sol•licitarà la firma de dos testimonis presencials, si açò fóra possible.

· S’informarà els usuaris si estos presenten alguna protesta, que poden formular la corresponent reclamació en la forma que siga procedent.

· El vehicle continuarà el seu viatge tan prompte com siga possible, avisant en tot moment el centre de control.

3. Accidents amb ferits greus o mortals:

Si produït l’accident es comprova que hi ha ferits amb aparença greu o mortal, s’actuarà de la següent forma:

· S’informarà el servici d’urgències 112 i l’Inspector de Servici que es desplaçarà al lloc de l’accident per ajudar el conductor a realitzar els tràmits corresponents.

· Es procurarà que no moga ningú els ferits fins que aplegue el personal sanitari.

En cas d’accidents dins de l’autobús, i en el cas que un usuari es causara qualsevol dany, s’actuarà com en els casos anteriorment descrits, depenent de la gravetat dels danys que este es produïsca. Se sol•licitarà, en qualsevol cas, la firma de dos testimonis presencials i es donarà notificació corresponent com és preceptiu.

Article 93º. Si per part d’un usuari es produïren danys en el vehicle, tals com ruptura de vidres, etc., caldrà formular la corresponent notificació que contindrà l’explicació dels fets, dades del causant i dos testimonis presencials. En el cas d’incident amb algun usuari i depenent de la gravetat dels fets, es procedirà a comunicar a l’Inspector de Servici tal circumstància que comunicarà a l’autoritat competent l’incident perquè acudisca al lloc dels fets, i interposant denúncia, que es realitzarà en finalitzar el servici o si fóra viable se substituirà el conductor perquè realitze les gestions tan prompte com siga possible, sent acompanyat per l’Inspector del Servici que actuarà en representació de l’Empresa.

b). Objectes Perduts.

Article 94º. Els objectes perduts o abandonats en els autobusos hauran de ser entregats pel concessionari o personal a les seues ordres, en les oficines de la Policia Local, passades 72 hores sense que hagen sigut reclamades.

X. TÍTOL DÈCIM

RECLAMACIONS I ESCRITS

Article 95º. Tota persona que desitge formular reclamació sobre qualsevol anomalia podrà fer-ho en els punts d’informació de l’Empresa o en l’Ajuntament d’Elx.

Article 96º. Una volta tramitada la reclamació, l’Empresa comunicarà al seu firmant la resolució adoptada, enviant còpia de la reclamació, en un termini no superior a 15 dies.

Article 97º. En tots els vehicles haurà d’establir-se en lloc visible la referència de l’existència de full de reclamacions a disposició dels usuaris en els mateixos vehicles i en les oficines de l’Empresa, i amb la indicació d’un número de telèfon i pàgina web al qual podran adreçar-se els usuaris a l’objecte d’efectuar les seues denúncies respecte a les deficiències en la prestació del servici.

XI. TÍTOL ONZÉ

FALTES I SANCIONS

Article 98º. Les infraccions dels preceptes generals vigents seran sancionades d’acord amb estos preceptes, tractant-se si és procedent els treballadors i Organismes corresponents.

Article 99º. Les faltes comeses contra les Ordenances Municipals, el present Reglament i disposicions municipals se sancionaran per esta Autoritat a la qual seran comunicades.

Article 100º. L’incompliment del present Reglament serà sancionat igualment per l’autoritat municipal, la qual atendrà a tal fi les circumstàncies, en què els fets s’hagen produït i gravetat de la falta; a tal fi amb independència de la responsabilitat penal en què es poguera incórrer.

Article 101º. L’infractor en qualsevol dels supòsit mencionats en els articles precedents podrà ser obligat a baixar immediatament del vehicle i se li serà presa nota de les circumstàncies personals que acredite.

Quan la gravetat del cas ho aconselle, se’l posarà a disposició dels Agents de l’Autoritat.

XII. TÍTOL DOTZÉ

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. La Direcció de l’Empresa donarà a este Reglament la deguda difusió, tant entre els seus treballadors que n’hauran de tindre un exemplar, com posant a disposició dels usuaris, en els Centres d’Informació, exemplars per al seu coneixement, així com un extracte en els vehicles.

SEGONA. L’Ajuntament exigirà a l’Empresa prestatària del servici la incoació del corresponent expedient per a depurar les responsabilitats en les quals puga incórrer el personal de l’Empresa concessionària, quan es produïsquen faltes de decor, mals tractes als usuaris o qualsevol acció o omissió punible.

TERCERA. Bianualment el Concessionari haurà de realitzar al seu càrrec una campanya publicitària, en què es done a conèixer els Servicis que es presten i els avantatges, tant generals com particulars, de la utilització del transport urbà d’autobusos.

Les campanyes seran presentades al Ajuntament per a la seua acceptació.

QUARTA. L’Ajuntament senyalitzarà les parades de forma vertical amb pal i senyal homologats i marca viària horitzontal amb zig-zag.

L’Ajuntament es compromet a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a deixar lliure la parada en el cas que es produïsca algun estacionament en el lloc destinat a estes, en el menor temps possible.

QUINTA. El present Reglament entrarà en vigor una volta aprovat definitivament per l’Ajuntament en Ple.

IVACE
Aenor Covid19